Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Sowatax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolumen 4/15, 01-912 Warszawa, NIP 5213656282 KRS 0000479049, Tel 22 493 46 63 , adres e-mail: biuro@sowatax.pl,

2. Państwa dane wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz kadrowo-płacowych
 • ochrony prawnie uzasadnionego interesu Sowatax sp. z o.o.
 • realizacja pozostałych usług zleconych przez Państwa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Sowatax sp. z o.o.

5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja usług powiązanych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym z Sowatax sp. z o.o.

Odbiorcami danych będą:

 • podmioty obsługujące i utrzymujące i dostarczające nasze systemy teleinformatyczne,
 • podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, prawne, windykacyjne, zleceniobiorcy,
 • innym podmiotom przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu (działalność pocztowa, kurierska, instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty współpracujące z nami w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Sowatax sp. z o.o.
 • zleceniobiorcy Sowatax sp. z o.o.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiło ostatnie z podanych zdarzeń;

 • została rozwiązana / zakończyła się / wygasła zawarta między nami umowa, a następnie, po upływie czasu w którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – po zakończeniu postępowań,
 • został zrealizowany ostatni kontakt z Sowatax. sp. z o.o.,
 • ustał obowiązek prawny przechowywania danych przez Sowatax sp zoo.